دکتر طالبی ( رئیس شورای راهبردی)

دکتر باقری

دکتر متولی

دکتر جانعلی زاده

دکتر فاطمی

مهندس حق پناه

دکتر جواد هادی تبار

آقای قنبرپور

آقای کریم رضایی

مهندس فلاحی

مهندس کمالیان

اعضای هیئت علمی ( دکتر گودرزی ،دکتر یگانگی ، دکتر حق جو ،دکتر تیمورزاده ، دکتر نقی نژاد ، خانم دکتر کاردل ، دکتر رستمی ، دکتر رشیدی ، دکتر شارع پور )