آقای آراسته ( رئیس کمیته)

مهندس حبیب زاده

دکتر نقی نژاد

خانم دکتر تبریزی

مهندس هاشمی

دکتر حیدرنتاج

آقای باغبانی

آقای طالب پور

نماینده انجمنهای دانشجویی