آقای دکتر هادی تبار (رئیس کمیته)

خانم دکتر کاردل

دکتر شیدی

دکتر غنی

دکتر عینژاد

آقای رمضان نژاد

آقای آراسته

خانم مهندس قربانیان

آقای اسماعیلی

آقای طالب پور

 

نمایندگان انجمنهای دانشجویی